INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH DLA GOŚCI APARTAMENTU AB HOME  W GDAŃSKU

Kto jest administratorem danych osobowych gości Apartamentu AB HOME w Gdańsku?

 • Administratorem danych osobowych gości apartamentu AB HOME w Gdańsku jest Anna Bocianowska, ul. …………………., ………………………. (NIP: ……………………….)

  Jakie są cele przetwarzania danych osobowych gości Apartamentu AB Home w Gdańsku?
  Celem, dla których przetwarzane są dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług zakwaterowania. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych jest:
  – dochodzenie ewentualnych roszczeń przez właściciela apartamentu AB Home w związku z poniesioną szkodą wyrządzoną przez gościa lub obrona przed roszczeniami gościa w stosunku do właściciela,
  – udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
  – zapewnienie najwyższej jakości usług dla gości apartamentu AB Home w Gdańsku.

  W przypadku, gdy gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, AB Home w Gdańsku przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do gościa informacji marketingowych i ofert o  swoich produktach i usługach.

  Ponadto, AB Home przetwarza dane osobowe gości gromadzone przez monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa gościom apartamentu i innym osobom przebywającym na terenie apartamentu.

  Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?
  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa pozyskanych przez apartamenty jest umowa najmu krótkoterminowego lokalu zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Stara Stocznia 6/4.

  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest Jego zgoda. AB Home informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora.

  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla gości AB Home jest usprawiedliwiony cel administratora.

  Komu mogą zostać przekazane dane osobowe?
  AB Home przekazuje  dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
  – firmom świadczącym usługi wsparcia IT apartamentu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
  – firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,
  – firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez gościa transportu lub przesyłki kurierskiej,

– firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego,

– firmom kurierskim

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?
Dane osobowe:
– pozyskane w związku z zawartą umową najmu krótkoterminowego będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych AB Home lub gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
– pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,
– pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 90 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

Jakie są prawa gościa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
Każdy gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w  AB Home. Ponadto, AB Home udostępnia adres kontakt@abhome.pl, za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

Czy istnieje możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
Tak, każdy gość ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

Czy Apartamenty będą przekazywać dane osobowe poza obszar EOG?
Nie, AB Home nie zamierza  przekazywać danych osobowych poza obszar EOG.

Czy podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub ustawowym?
Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, numeru dowodu oraz adres zamieszkania jest wymogiem zawarcia umowy najmu krótkoterminowego. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Ab Home zawarcie umowy najmu krótkoterminowego.

Czy podejmowane są zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w tym profilowanie?
Nie. AB Home nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

Dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usług zakwaterowania.